Циљ и задаци

 Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.

Задаци наставе математике јесу:

– да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;

– да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; Завод за унапређивање образовања и васпитања

– да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;

– да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;

– да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања;

– да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;

– да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;

– да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика;

– да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;

– да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;

– да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција;

– да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;

– да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Оперативни задаци

Ученици треба да:

– савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000;

– упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, M) и принцип читања и писања бројева помоћу њих;

– успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; – упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање;

– упознају зависност резултата од компонената операције;

– знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције;

– умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција;

– знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова;

– знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000;

– упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи или једнак 10;

– успешно решавају текстуалне задатке; – формирају представе о правој и полуправој;

– уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао;

– знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу лењира, троугаоника и шестара);

– стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања);

– знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла;

– упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година, век).

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

 Блок бројева до 1000

Декадно записивање и читање бројева до 1000. Упоређивање бројева према њиховим декадним записима. Писање бројева римским цифрама. Завод за унапређивање образовања и васпитања

Сабирање и одузимање бројева у блоку до 1000.

Дељење са остатком у блоку бројева до 100 (укључујући и усмене вежбе).

Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним.

Изрази. Коришћење заграда и њихово изостављање. Својства рачунских операција и њихова примена на трансформисање израза и за рачунске олакшице.

Употреба знакова за скуп и припадност скупу: { },

Једначине облика попут: x ± 13 = 25, 125 – x = 25, 5 · x = 225.

Неједначине облика попут: x > 15, x < 245. Скуп решења неједначине.

Текстуални задаци.

Разломци облика 1 (a≤10). 2

Геометријски објекти и њихови међусобни односи

Кружница (кружна линија) и круг. Цртање помоћу шестара. Угао. Врсте углова – оштар, прав, туп. Паралелне и нормалне праве и њихово цртање помоћу обичног и троугаоног лењира.

Правоугаоник и квадрат. Троугао. Цртање ових фигура помоћу лењира и шестара.

Поређење и графичко надовезивање дужи.Обим правоугаоника, квадрата и троугла.

Мерење и мере

Милиметар и километар. Килограм. Литар. Година и век.

Односи између мањих и већих јединица који остају у оквиру блока бројева до 1000.

ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ МАТЕМАТИЧКИХ ЗНАЊА И УМЕЊА УЧЕНИКА

Знати:

– низ бројева до 1000;

– табличне случајеве операција (напамет); таблицу сабирања једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве одузимања, таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења;

– јединице за дужину, масу и запремину течности;

– својства рачунских операција.

 Умети:

– читати, записивати и упоређивати бројеве прве хиљаде;

– вршити четири основне рачунске операције у оквиру прве хиљаде;

– користити при обављању рачунских операција упозната својства операција, као и специјалне случајеве операција (са нулом и јединицом);

– израчунати вредност бројевног израза са највише три операције;

– користити знаке за скуп и припадност елемента скупу;

– решавати једначине (наведене у програму) на основу зависности између резултата и компонената операција;

– решавати неједначине (наведене у програму) методом пробања;

– решавати једноставније задатке са највише три операције;

– записивати разломке (наведене у програму);

– цртати углове (прав, оштар и туп); паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат, троугао и круг (помоћу одговарајућег геометријског прибора);

– израчунати обим правоугаоника, квадрата и троугла;

– користити уџбеник

Извор: НАСТАВНИ ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗОУВа

Да би се упознали са образовним стандардима из математике у другом разреду основне школе, преузмите вордов документ дат на линку испод.

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА 3. РАЗРЕД

Образовни стандарди дати су у формулацији Правилника о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво (Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.5/2011.) али са прилагођавањем нивоа узрасту. Стандарди се усвајају у складу са Наставним планом и програмом за овај разред