Циљ и задаци

Основна сврха изучавања интегрисаног наставног предмета Свет око нас је да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Откривањем света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и постепено се граде основе за систем појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених појава и процеса подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања – спознају свет око себе. Систематизовањем, допуњавањем и реструктурирањем искуствених знања ученика и њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, дечија знања се надограђују, проверавају и примењују. Кроз интерактивне социјалне активности они упознају себе, испољавају своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, уче се како треба живети заједно. Усвајањем елементарних форми функционалне писмености омогућује се стицање и размена информација, комуницирање у различитим животним ситуацијама и стварају се могућности за даље учење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварању одговорног односа ученика према себи и свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота.

Општи циљ интегрисаног наставног предмета Свет око нас јесте да деца упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему.

Остали циљеви и задаци овог наставног предмета су:

– развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова;

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;

– развијање основних елемената логичког мишљења;

– развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;

– оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;

– интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и друштва;

– стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;

– усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења и дограђивања;

– развијање еколошке свести.

ДРУГИ РАЗРЕД

Циљеви и задаци

– формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;

– овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и техникама учења;

– подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно- развојним способностима;

– подстицање и развијање истраживачких активности деце; – подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу различитих параметара;

– описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом окружењу;

– слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем-ситуација;

– развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима;

– развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово очување.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА (28 часова)

  • Жива природа (12 часова)
  • Нежива природа (12 часова)
  • Веза живе и неживе природе (4 часа)

ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ (15 часова)

ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ (17 часова)

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ (12 часова)