Циљ и задаци

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.

Задаци наставе математике јесу:

– да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;

– да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;

– да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења;

– да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;

– да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;

– да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;

– да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и основне законе тих операција; – да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;

– да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;

– да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;

– да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;

– да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика;

– да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања

ДРУГИ РАЗРЕД

Оперативни задаци

Ученици треба да:

– савладају сабирање и одузимање до 100;

– схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак множења;

– упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења;

– упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без употребе ових назива);

– уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца;

– савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења (до аутоматизма);

– савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења рачунских операција;

– умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, као и да знају да одреде вредност израза са две операције;

– упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки број) у најједноставнијим примерима сабирања и одузимања; Завод за унапређивање образовања и васпитања

– умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом (на основу веза између компонената операције);

– схвате појам половине;

– уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених линија;

– уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;

– упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец).

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Природни бројеви до 100

Сабирање и одузимање природних бројева до 100 (с прелазом преко десетице). Комутативност и асоцијативност сабирања.

Множење и дељење природних бројева; знаци за множење и дељење ; речи: чиниоци, производ, дељеник, делилац, количник. Нула и јединица као чиниоци; нула као дељеник. Комутативност и асоцијативност множења.

Изрази (две операције); заграде, редослед рачунских операција.

Слово као замена за неки број.

Одређивање непознатог броја у једнакостима типа: x + 5 = 9; 7 x = 35; x : 5 = 3; 12 : x = 4.

Појам половине.

Решавање једноставнијих задатака (највише две операције).

Геометријски облици

Предмети облика лопте, ваљка, квадра и коцке. Упоређивање предмета по облику, ширини, висини и дебљини.

Дуж, полуправа и права. Цртање разних кривих и изломљених линија. Отворена и затворена изломљена линија. Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи.

Мерење и мере

Мерење дужи помоћу метра, дециметра и центиметра. Мере за време: час, минут, дан, седмица – недеља, месец.

Однос између јединица упознатих мера.

 Знати:

– таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења;

– јединице: дециметар, центиметар, час, минут, дан, седмица, месец;

– основна својства рачунских операција.

Умети:

– користити таблицу множења једноцифрених бројева (до аутоматизма);

– вршити четири основне рачунске операције у оквиру прве стотине;

– вршити проверу обављене рачунске операције;

– израчунати вредност бројевног израза са две операције;

– решавати једначине (наведене у програму) на основу зависности између резултата и компонената операције;

– решавати једноставније задатке са 1-2 операције;

– мерити дуж у центиметрима, дециметрима и метрима;

– цртати изломљену линију, правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;

– одредити половину датог броја;

– користити уџбеник.

Извор: НАСТАВНИ ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  Завод за унапређивање образовања и васпитања