Исходи за МАТЕМАТИКУ за први разред основне школе:

 1. одреди међусобни положај предмета и бића и њихов положај у односу на тло;
 2. упореди предмете и бића по величини;
 3. уочи и именује геометријске облике предмета из непосредне околине;
 4. именује геометријска тела и фигуре;
 5. групише предмете и бића са заједничким својством;
 6. сложи/разложи фигуру која се састоји од познатих облика;
 7. разликује: криву, праву, изломљену, затворену и отворену линију;
 8. црта праву линију и дуж помоћу лењира;
 9. броји унапред и уназад и са прескоком;
 10. прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве стотине и прикаже их на бројевној правој;
 11. користи редне бројеве;
 12. разликује парне и непарне бројеве, одреди највећи и најмањи број, претходника и следбеника;
 13. користи појмове: сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика;
 14. сабира и одузима два једноцифрена броја не записујући поступак;
 15. сабира и одузима до 100 без прелаза преко десетице;
 16. растави број на сабирке и примени замену места и здруживање сабирака ради лакшег рачунања;
 17. реши текстуални задатак са једном операцијом;
 18. разликује новчане апоене до 100 динара и упореди њихову вредност;
 19. уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;
 20. прочита и користи податке са једноставнијег стубичног и сликовног дијаграма или табеле;
 21. измери дужину задатом, нестандардном јединицом мере;
 22. преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на основу задатог упутства.